Josh Forisha

Taco Seasoning

Makes enough to season one pound of protein